นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Live สด
-----------------------------------------------------------------------------------

          บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) กำลังดำเนินการถ่ายทอดสด (Live) สำหรับในสถานที่ต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ (“พื้นที่”) เพื่อดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท หรือ ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลอื่นใด ๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) ที่เข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์ที่ติดกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสด
          ประกาศความเป็นส่วนตัวในการถ่ายทอดสด  (“ประกาศ”) ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินของบริษัทฯ
  2. เพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี
  4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
  5. เพื่อจัดส่ง นำเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท
  6. เพื่อส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นใดภายใต้เงื่อนไขของบริษัท
  7. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้

          ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1. แล้วนั้น บริษัทฯ ทำการติดตั้งอุปกรณ์ที่ติดกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นใด  ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยจะจัดวางป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องและมีการถ่ายทอดสด ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ณ พื้นที่ที่มีการจัดทำกิจกรรมการถ่ายทอดสด รวมถึงสถานที่ที่เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ ดังต่อไปนี้

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ที่ติดกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นใด และทำการเปิดเผยโดยวิธีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook

4. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

          พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระยะเวลาเท่าที่ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาทการใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของบริษัทฯ
          นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น โดยได้ทำการประกาศให้ทราบโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย      ข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และ    สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

7. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

          บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางสำนักงานสาขา หรือสถานที่ที่ทำการถ่ายทอดสด หรือช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ
การเข้ามาในพื้นที่ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดระงับการเข้าพื้นที่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว จะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

9. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

 

 

ตัวอย่าง ป้ายแจ้งเตือนสำหรับติด ณ บริเวณที่ทำการถ่ายทอดสดผ่านอุปกรณ์ที่ติดกล้อง หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าสู่พื้นที่