หน้าแรก ผลิตภัณฑ์/บริการ ข่าวสาร บทความความรู้ สมัครงาน เกี่ยวกับองค์กร ค้นหาสาขา อัตราดอกเบี้ย คำถามที่พบบ่อย
ไทย
EN
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
PERSONAL DATA PROTECTION POLICY
นโยบายคุมครองส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด
บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด ("บริษัท" ให้ความใส่ใจและมองเห็นถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("นโยบาย" ขึ้นมาเพื่อเรียนมายังท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงแนวทางแลวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บ รวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผย
1.1 "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมข้อมูลส่วนตัว ที่บริษัทเก็บรวบรวมได้แก่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อกลาง นามสกุล นามแฝง (หากมี) เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สถานภาพทางการสมรส สัญชาติ ลายมือชื่อ