line นิ่มลีสซิ่ง  facebook นิ่มลีสซิ่ง   

เกี่ยวกับบริษัท

 1. เกี่ยวกับบริษัท

About us

ประวัติความเป็นมา

            บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2528 โดยตระกูลสุวิทย์ศักดานนท์ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่ บริการรับจัดสินเชื่อ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีสาขาให้บริการมากกว่า 400 สาขา ครอบคลุม 11 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่คอยให้การต้อนรับคุณด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบบวิถีพุทธ ที่จะทำให้สัมผัสถึง รอยยิ้ม ไหว้ ทักทาย และขอบคุณ ในไมตรี แบบฉบับ "คุยเรื่องเงินกับคนกันเอง"

 • บริษัทผู้นำด้านการเงิน ในตลาดรากหญ้า/ รายย่อยทั่วภาคเหนือ

 •    บริการด้านการเงินทั่วภาคเหนือ/ทั่วประเทศ

     มีการบริการสินเชื่อตามยุคสมัย

     มีระบบการจัดการ, เทคโนโลยีที่ทันสมัย

     เป็นองค์กรที่ดึงดูดคนมีฝีมือเข้ามาร่วมงาน

     เป็นองค์กรที่พัฒนาบุคลากรภายใน ให้มีความรู้ความสามารถแบบมืออาชีพ

     เสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข

     สนับสนุนและส่งเสริมครอบครัวของพนักงานและสังคมให้น่าอยู่

     เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมค้ำจุนศาสนา

     เป็นองค์กรที่ ปลอดอบายมุข

     มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งและบริการที่ดีที่สุด

 •    ให้บริการอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่ผู้บริโภค

     การปล่อยสินเชื่อในความเสี่ยงต่ำ

     วิเคราะห์การอนุมัติสินเชื่อ โดยเน้นความสามารถในการผ่อนชำระ

     ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดกับคนรุ่นใหม่

     ใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

     เน้นวัฒนธรรมขององค์กรที่มีความกันเอง/ทันสมัย

     มุ่งบริการที่รวดเร็ว ให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า เน้นการให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรและจริงใจกับลูกค้า

     มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรมทางศาสนา

     สนับสนุนส่งเสริมพนักงาน ลด ละ เลิก อบายมุข

 •    1. มีจิตบริการ

     2. ซื่อสัตย์

     3. กตัญญู

     4. สามัคคี

     5. วิถีพุทธ

 • BWBS = Buddhist Weight Balance Scorecard การถ่วงดุลในการจัดการองค์กรวิถีพุทธ

  1.   ด้านการเงิน
  กรุณา, ไม่โลภในการแสวงหากำไร (มีความเห็นอกเห็นใจ อยากช่วยเหลือผู้อื่น)

  2.   ด้านการตลาดลูกค้า
  เมตตา (มีความรักต่อผู้อื่นอย่างเสมอกัน)

  3.   ด้านการปฏิบัติงาน
  สมานัตตา, มีความสมัครสมานสามัคคี (สุข ทุกข์ เสมอกัน)

  4.   ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
  วิมังสา, การพัฒนาตน (การวิเคราะห์หนทางในการแก้ปัญหา พัฒนาคน)

  5.   ด้านวัฒนธรรมองค์กร
  การเป็นบัณฑิต / การมีกัลยาณมิตร (ใช้หลักมงคลชีวิต 38 ประการในการดำเนินการในองค์กร)

 •    ให้บริการทางด้านการเงินแก่ลูกค้าประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือที่ใหญ่ที่สุด เป็นบริษัทฯ ที่ให้การบริการด้านการเงินที่มีสาขามากที่สุดในภาคเหนือตอนบน พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกเขตพื้นที่

     ยึดหลักผ่อนปรน เป็นมิตรในการทำธุรกิจ นับถือลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณ และมีสัมพันธ์กันดั่งญาติมิตร

image description

 
 
 
 
 
 
 
 
72/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
097-3458888
  © 2019 | All Rights Reserved