line นิ่มลีสซิ่ง  facebook นิ่มลีสซิ่ง   

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  1. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นประกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  
ประกาศรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกได้ ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง และพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนเป็นประกัน
ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 
 
สมัคร! รับข่าวสารจากเรา
72/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
097-3458888
    © 2019 | All Rights Reserved